O firmie

   

  Gru­pa Pro­du­centów Warzyw Prima­vega pow­stała w 2012 ro­ku na skutek in­tegra­cji kil­ku znaczących pro­du­centów warzyw z re­jonu Pol­ski cen­tral­nej. W skład Gru­py wchodzą między in­nymi pre­kur­so­rzy, z za­razem naj­więksi pro­du­cen­ci sałaty kruchej (lodowej), cyko­ri radic­chio, en­dywi oraz sałaty rzym­skiej w Pol­sce.

  Po­sia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie agro­tech­nicz­ne, a po­przez współpracę z ośrod­ka­mi nau­ko­wymi stale pogłębia­my naszą wiedzę. Jesteśmy pro­fesjona­listami w uprawie, prze­chowywaniu oraz pa­ko­waniu warzyw liścio­wych i bro­kułu. Za­an­gażowanie naj­lep­szych specja­listów po­zwoliło wzmoc­nić kon­kuren­cyj­ność Gru­py na ryn­ku i re­alizować śmiałe plany in­we­sty­cyj­ne.

  AGRO
  post image second image

  Dział Argo – uprawa i zbiór pod kontrolą.

  Mając na uwadze troskę o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów dokładnie planujemy ilość produkcji, dobieramy odpowiednie odmiany sadzonek, kontrolujemy nasadzenia.

  Nadzorujemy proces wegetacji roślin, badamy jakość wody i gleby. Kontrolujemy każdą partię surowca, by osiągnąć jego najwyższą jakość i zyskać zadowolenie klientów.

  Dokładnie kontrolujemy cały proces produkcji – od sadzonki po produkt gotowy. Naszym celem jest, jak najwyższa jakość produktów i zadowolenie klientów.

  Bezpieczeństwo żywności i eko-przyjaźń
  post image second image

  Jesteśmy pro­du­cen­tami, ale także wy­ma­gającymi kon­sumen­tami i dlatego tak bar­dzo dbamy o bez­pie­czeństwo oferowanych produktów.
   

  • Do pro­duk­cji używamy na­sion po­chodzących od re­nomo­wanych firm na­sien­nych.
  • Nie sto­sujemy ma­teriału na­sien­nego pod­danego sz­tucz­nej, ge­netycz­nej mo­dyfi­ka­cji.
  • Pro­wadzimy ana­lizy labo­rato­ryj­ne
  • Sz­czególną uwagę zw­raca­my na sto­so­wanie wyłącz­nie cer­ty­fi­ko­wanych na­wozów. Nie używamy su­ro­wych na­wozów or­ga­nicz­nych.
  • Re­gular­nie zastępujemy pe­sty­cydy na­tu­ral­nymi środ­ka­mi och­ro­ny roślin
  • Po­sia­damy wdrożone i cer­ty­fi­ko­wane sys­te­my: ja­kości pro­duk­cji pier­wot­nej – Global G.A.P, MA­AP oraz w zakładzie – HACCP, IFS, ISO 22000.

   
  Wszelkie aktywności naszej Grupy są realizowane przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Podejmujemy działania zmierzające do jego poprawy i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

  • Nasz obiekt jest wyposażony w inteligentne instalacje: elektryczną i chłodniczą, które dają możliwość bieżącego monitorowania zużycia energii oraz sterowania parametrami urządzeń chłodniczych z poziomu systemu BMS
  • W procesie produkcji stosujemy technologie proekologiczne, które wpływają na redukcję czynników zatruwających atmosferę, wodę oraz glebę.
  • 3/4 spożywanych pro­duktów roślin­nych za­leży od pszczół, dlatego dbamy o wzrost ich liczeb­ności sto­sując do na­szych po­plonów nek­taro­dajną facelię i grykę.
  Siedziba firmy
  post image second image

  Obiekt zo­stał wy­po­sażony w sys­tem kon­tro­li dostępu i pełny mo­nito­ring, co zwiększa bez­pie­czeństwo pro­cesów pro­duk­cyj­nych po­przez unie­możliwie­nie wejścia do sie­dziby fir­my osób nieu­praw­nio­nych.

  Obu­dowa bu­dyn­ku zo­stała wy­ko­na­na z płyt war­stwowych PIR o zwiększonych pa­rametrach izo­lacyj­ności w celu zmi­nima­lizowania strat ener­getycz­nych. Za­sto­so­wanie specjal­nej tech­nologii po­zwala na odzyska­nie ciepła, które jest wy­ko­rzystane na ogrzanie wo­dy oraz po­miesz­czeń biu­ro­wych i so­cjal­nych.

  Na Ma­zow­szu, we wsi Wróble­wo w gmi­nie Na­rusze­wo, znaj­du­je się nowocze­sny obiekt spełniający wszyst­kie świa­to­we nor­my do prze­chowawania i pa­ko­wania na­szych warzyw.

  Zakład jest pod stałą kon­trolą Sa­nepidu, Wo­jewódz­kie­go In­spek­to­ratu Ja­kości Han­dlowej Ar­ty­kułów Rol­no-Spożyw­czych, a także jest cer­ty­fi­ko­wana przez międzyna­ro­dową firmę Lloyd’s Re­gister, której tra­dycje związa­ne z ja­kością i za­pew­nie­niem naj­wyższych stan­dardów w prze­myśle spożyw­czym tr­wają nie­przer­wanie już od po­nad 250 lat.

  Łącz­na kubatu­ra całego bu­dyn­ku – ok. 87 000 m2.

  Na tę po­wierzch­nię składają się:

  • 2 ma­ga­zyny prze­chowal­nicze
  • 1 ma­ga­zyn opa­ko­wań
  • 3 ma­ga­zyny su­row­cowe
  • 3 ma­ga­zyny wy­robów go­to­wych
  • 2 hale pro­duk­cyj­ne pro­ces­sin­go­we
  • ram­pa operacyj­na otwar­ta
  • 2 ko­mo­ry do wychładzania przy­wożonych z pól warzyw
  • 2 vacum co­oler’y do szyb­kie­go (szoko­we­go) schładzania sałat

   

   

  Standardy jakości
  post image second image

  Na­sze uprawy pro­wadzimy na po­wierzch­ni około 1 100 ha i stale po­większamy ten areał.
  Dbałość o najwyższą jakość produktów, to nasz priorytet.

  Wszyst­kie warzywa uprawia­my zgod­nie z sys­te­mem Global G.A.P, który świad­czy o za­chowaniu naj­wyższych stan­dardów w pro­cesie pro­duk­cji.

  Zaufanie klientów zobowiązuje do przestrzegania najwyższych standardów w uprawie i pakowaniu świeżych warzyw. Mamy wdrożone i na bieżąco certyfikowane:

  IFS, HACCP, ISO 14 001 , ISO 22 000.

  Cały proces produkcji – od sadzonki po produkt gotowy – poddany jest ścisłej kontroli, która  zapewnia bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych produktów.

  Filozofia działania
  post image second image

  Sukces firmy budujemy dzięki zadowoleniu naszych klientów, naszym celem jest zaspokajanie ich potrzeb.
  Możemy to osiągnąć dzięki wieloletniemu doświadczeniu agrotechnicznemu,
  wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników.

  Produkcję dostosowujemy do potrzeb rynku, zwłaszcza pod kątem jakości i ilości towarów.

  Staramy się sto­so­wać ko­rzyst­ne dla śro­dowiska meto­dy uprawy,
  tech­nologie pro­duk­cji i spo­so­by go­spo­daro­wania od­pa­dami.

  Naszą in­tencją jest och­ro­na ja­kości za­sobów wod­nych, gle­by i krajobrazu oraz sty­mu­lacja różnorod­ności bio­logicz­nej.

  kariera

  Stwarzamy na­szym pra­cow­nikom możliwość ro­z­woju za­wodowe­go i wspie­ramy w ro­z­wija­niu ich kom­peten­cji, niezbędnych do wy­ko­nywania po­wie­rzonych obo­wiązków.


  Grupa Producentów Warzyw

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga