Kontakt

  GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.


  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. z siedzibą: Wróblewo-Osiedle 14, 09-152 Naruszewo. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000364203. Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł opłacony w całości. NIP 5671886559. REGON 142551081. NUMER REJESTROWY BDO 000105743.

  kariera

  Stwarzamy na­szym pra­cow­nikom możliwość ro­z­woju za­wodowe­go i wspie­ramy w ro­z­wija­niu ich kom­peten­cji, niezbędnych do wy­ko­nywania po­wie­rzonych obo­wiązków.


  Grupa Producentów Warzyw

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga