Normas de calidad

  Uprawy  prowadzimy na areale 1 100 ha i stale powiększamy ten areał.
  Wszyst­kie warzywa uprawia­my zgod­nie z sys­te­mem Global G.A.P, który świad­czy o za­chowaniu naj­wyższych stan­dardów w pro­cesie pro­duk­cji.
  Wdrożony mamy cer­ty­fi­ka­t In­ter­na­tio­nal Fo­od Stan­dard (IFS), który na­leży do naj­bar­dziej sz­czegółowych sys­temów za­pew­nie­nia bez­pie­czeństwa żyw­ności na świe­cie.

  carrera laboral

  Brindamos a nuestros empleados la posibilidad de desarrollo profesional y apoyamos el desarrollo de sus competencias, necesarias para realizar sus tareas.


  Grupo de productores de hortalizas

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga